Πιστοποίηση Στάθμης Ποιότητας

Η Γεωγραφική Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 από την TUV AUSTRIA στις κατηγορίες 10 και 16. Οι ομάδες εργασίας δραστηριοποιούνται και οργανώνονται με γνώμονα τη φιλοσοφική θεώρηση ότι η ποιότητα δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα μιας συντεταγμένης παραγωγικής διαδικασίας που εξασφαλίζει παραδόσεις χρονικά εμπρόθεσμες με τη μεγαλύτερη δυνατή πιθανότητα. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει σχεδιαστεί ώστε όλες οι δραστηριότητες να προγραμματίζονται, να ελέγχονται και να συντονίζονται κατά το βέλτιστο τρόπο, τμηματικά και εξ’ολοκλήρου.
Η εταιρεία έχει ως προτεραιότητα να ικανοποιήσει όλες τις ρητά εκπεφρασμένες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, καθώς και μια σειρά από άλλες οι οποίες δύναται να προκύψουν στην πορεία και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην πρώτη. Η συνεχής ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών προτού καν διατυπωθούν αποτελεί έναν από τους πρωτεύοντες επιχειρηματικούς σκοπούς και βασική συνιστώσα της φιλοσοφίας της Γεωγραφικής Α.Ε. Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας παρουσιάζεται αναλυτικά στα σχετικά εγχειρίδια ποιότητας.